kancelaria kuklewicz logo

Specjalizacje

PRAWO RODZINNE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Od lat reprezentujemy naszych klientów w sprawach rozwodowych, pomagamy w sporach o alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi czy o władzę rodzicielską. Istotną część świadczonych przez nas usług stanowi pomoc prawna w sprawach o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Wzajemnie uzupełniające się wiedza i doświadczenie adwokatów skupionych w ramach Kancelarii zapewnia fachową pomoc także w złożonych sprawach o podział majątku, gdy w jego skład wchodzą nieruchomości, spółki czy przedsiębiorstwa.

Spadki

Świadczymy pomoc prawną mającą na celu wszechstronne uregulowanie spraw spadkowych. Podpowiadamy najkorzystniejsze rozwiązania dla tych, którzy zamierzają sporządzić testament. Analizujemy sytuację prawną zaistniałą po śmierci spadkodawcy. Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zwłaszcza gdy przedmiotem sporu była ważność testamentu, wykorzystując przy tym w razie potrzeby rozległą wiedzę z zakresu prawa karnego. Posiadamy bogate doświadczenie w transgranicznych sprawach spadkowych. Zastępowaliśmy naszych klientów w licznych sprawach o dział spadku, w szczególności których przedmiotem były nieruchomości, w tym wielolokalowe kamienice. W ramach naszej praktyki pomogliśmy wielu klientom w procesach o zachowek. Reprezentując w nich powoda zawsze dbaliśmy o należyte zabezpieczenie dochodzonych roszczeń, w celu zapewnienia skutecznej egzekucji.

nieruchomości i reprywatyzacja

Od lat spełniamy oczekiwania naszych klientów w zakresie pomocy prawnej związanej z nieruchomościami. Mając świadomość ich potrzeb stale współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, zarządcami, administratorami i pośrednikami nieruchomości. Dzięki temu zapewniamy szeroki wachlarz usług. Badamy stan prawny nieruchomości, w razie potrzeby dokonując jego uregulowania, w szczególności w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Przygotowujemy i opiniujemy umowy mające za swój przedmiot nieruchomości. Dochodzimy roszczeń z nich wynikających, jak i tzw. roszczeń uzupełniających (w tym za bezumowne korzystanie z nieruchomości). Prowadzimy skutecznie sprawy o eksmisję, dbając o to aby jak najszybciej doprowadzić do opróżnienia lokalu. Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, w tym wielolokalowych kamienic. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o zasiedzenie,  uwłaszczenie oraz rozgraniczenie.   
Znaczną część praktyki Kancelarii zajmuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów zamieszkałych na stałe za granicą, a posiadających nieruchomości w Polsce. To także z ich umocowania Kancelaria przeprowadziła wiele spraw reprywatyzacyjnych, odzyskując nieruchomości bezprawnie przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej oraz uzyskując z tego tytułu odszkodowania.

Sprawy obywatelskie

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, którego posiadanie od dnia 1 maja 2004 r., w związku przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa UE. W szczególności reprezentujemy klientów w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, przywrócenie obywatelstwa polskiego, uznanie obywatelstwa polskiego oraz nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w zakresie spraw obywatelskich umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania, nawet w sytuacji skomplikowanych stanów faktycznych, wymagających m.in. poszukiwania dokumentów w polskich i zagranicznych archiwach, czy transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego. W razie zaistnienia takiej potrzeby Kancelaria niezwłocznie organizuje tłumaczenia dokumentów zagranicznych, co umożliwia stała współpraca z tłumaczami przysięgłymi (w tym tłumaczami języka hebrajskiego).

Istotny zakres tej specjalizacji Kancelarii stanowią sprawy prowadzone dla klientów, którzy z uwagi na opuszczenie terytorium Polski w trakcie lub po II Wojnie Światowej utracili polskie obywatelstwo, jak i ich dzieci.

prawo umów i kontrakty handlowe

W ramach tej specjalizacji Kancelaria sporządza projekty umów oraz dokonuje weryfikacji umów, jakie mają zawrzeć nasi klienci. Analizujemy konsekwencje, które mogą wyniknąć z zaciągnięcia danego zobowiązania i doradzamy optymalne rozwiązania. Uczestniczymy w negocjacjach oraz rokowaniach poprzedzających zawarcie umowy, jak i tych dotyczących problemów powstałych w trakcie jej wykonywania. Wielokrotnie braliśmy udział w transakcjach, których przedmiotem były nieruchomości, zawsze dbając o jak najpełniejsze zabezpieczenie interesów naszych klientów. Kancelaria posiada też znaczące doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń wynikających z umów, w tym w szczególności kar umownych.

Prawo karne

Znaczącą część praktyki Kancelarii zajmuje świadczenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci, którzy od lat z sukcesami reprezentują interesy klientów w spraw karnych, karnych-gospodarczych, karnych-skarbowych, czy na etapie postępowania wykonawczego.

W sprawach karnych występujemy zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego (na etapie postępowania przygotowawczego – podejrzanego), jak również pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem (oskarżycieli posiłkowych) dla należytej ich reprezentacji oraz dochodzenia przysługujących im roszczeń. Pomoc prawną świadczymy na wszystkich etapach postępowania. Od jego początków, a zatem postępowania przygotowawczego, poprzez dwuinstancyjne postępowanie sądowe, aż po wykonanie orzeczenia.

Szczególną uwagę zwracamy na etap postępowania przygotowawczego. To właśnie tam zajęcie słusznego stanowiska, podjęcie właściwej decyzji często determinuje losy dalszego postępowania w sprawie, decyduje o sukcesie lub porażce w osiągnięciu zamierzonego celu. Reprezentując klientów każdorazowo dogłębnie analizujemy sprawę, biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty. Działania podejmujemy w sposób przemyślany, przy uwzględnieniu cywilnoprawnych konsekwencji danego zdarzenia, co gwarantuje minimalizację konsekwencji (po stronie sprawcy), a z drugiej strony zapewnia skorzystanie z pełni przysługujących roszczeń (dla pokrzywdzonego przestępstwem).

sprawy o błąd w sztuce medycznej

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o błąd w sztuce medycznej. Od lat występujemy w nich jako obrońcy lekarzy oskarżanych o popełnienie przestępstwa (zazwyczaj przestępstwa z art. 160 § 3 k.k. lub 155 k.k.). Dzięki temu, że w skład Kancelarii wchodzą także specjaliści z zakresu prawa cywilnego, reprezentując naszych klientów w sprawach karnych zawsze uwzględniamy cywilnoprawne konsekwencje, jakie mogą wynikać z danego zdarzenia.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy również lekarzy w sprawach cywilnych, w których byli oni pozywani o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

postępowania dyscyplinarne

Od wielu lat Kancelaria pomaga obwinionym o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego przed sądami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych. Występowaliśmy jako obrońcy obwinionych sędziów, notariuszy, adwokatów,  lekarzy, czy radców prawnych. Fachową pomoc prawną Kancelarii w tym zakresie zapewnia praktyczna znajomość procedury karnej oraz doświadczenie zdobyte na sali rozpraw w szeregu spraw dyscyplinarnych i karnych.

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.