kancelaria kuklewicz logo

BĘDZIE TARCZA 3.0
30 kwietnia 2020

Rząd przyjął projekt kolejnej regulacji (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0), mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wśród najważniejszych założeń znalazło się rozszerzenie możliwości ubiegania się o zwolnienie składek ZUS na grupę przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników, a ich miesięczny dochód nie przekroczył kwoty 7000 zł. Zwolnienie może dotyczyć tylko kwietnia i maja. W projekcie ustawy zrezygnowano z budzących kontrowersje zapisów dotyczących możliwości zwalniania pracowników czy wysyłania ich na przymusowe urlopy. 

W oczekiwaniu na szczegóły nowych rozwiązań – które, jak pokazują doświadczenia z „Tarczami 1.0 i 2.0”, w toku prac zapewne ulegną istotnym modyfikacjom, przypominamy najważniejsze założenia dotychczasowych ustaw. 

Świadczenia  z ustawy COVID- 19 (tzw. tarcza antykryzysowa) 

 

A) Wsparcie dla pracodawców:

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i wypłaty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. 

 • Wypłacane jeśli u przedsiębiorcy spadły obroty gospodarcze o min. 15% (w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku) lub o min. 25 % (w porównaniu do obrotów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku);
 • Wypłacane w okresie postoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

konieczne jest zawarcie porozumienia z związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników; 

świadczenia nie przysługują jeśli pracownik pobiera w obniżonym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z wynagrodzenia chorobowego;

wniosek o ich przyznanie składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;

środki przysługują przez 3 miesiące od daty złożenia wniosku, są nieopodatkowane;

przyznawane w trybie umowy zawieranej między przedsiębiorcą, a marszałkiem województwa; 

przedsiębiorca składa marszałkowi harmonogram miesięcznych wypłat świadczeń i ich wysokości ;

przez okres otrzymywania środków + 3 miesiące  nie można zwolnic pracownika; 

 

B) Wsparcie dla samozatrudnionych i osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych:

Świadczenie Postojowe 

świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane

świadczenie postojowe przysługuje:

1.Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorca)

 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (marcu) był o 15% niższy niż w poprzednim miesiącu (lutym);
 • w/w przychód nie był wyższy niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia (tj. 15,595,74 zł);
 • w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. – 2080 zł;

2. Osobie pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 • umowa została zawarta przed 01.02.2020
 • przychód z umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;  
 • w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. – 2080 zł lub sumy wynagrodzeń uzyskanych z umów cywilnoprawnych jeśli suma przychów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (marzec) była mniejsza niż 50% min. wynagrodzenia w 2020 r. 

 

Warunki ogólne: 

 • wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu;
 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przedsiębiorcy lub zleceniodawcy;  
 • wniosek składa się do ZUS (zleceniobiorca składa go za pośrednictwem zleceniodawcy);
 • forma wniosku: dokument papierowy/elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • przyznanie/odmowa świadczenia następuje w drodze decyzji (niezwłocznie po wyjaśnieniu czy się należy) – odwołanie do sądu w terminie miesiąca od doręczenia decyzji (art. 4779 § 1 k.p.c.); 
 • termin złożenia – do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono  stan epidemii; 
 • może być przyznane max. trzykrotnie (3) –  pod warunkiem, że sytuacja wnioskodawcy nie uległa poprawie. 

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej niezatrudniającej pracowników. 

 • przyznawane na podstawie umowy ze starostą, na max. 3 miesiące, 
 • wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za które wypłacane jest wynagrodzenie;
 • przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie + w analogicznym okresie; 
 • wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności; 
 • termin – 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • przysługuje przedsiębiorcom, w przypadku spadku obrotów; 

 

C) Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności dla  mikroprzedsiębiorców

 • przyznawana na podst. umowy ze starostą;
 • wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 • termin na złożenia wniosku  – 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • termin spłaty – 12 miesięcy (może być wydłużony);
 • podlega umorzeniu wraz odsetkami na wniosek, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie kontynuował prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS

Przysługuje:

1) Płatnikowi, który zgłosił max. 49 ubezpieczonych i był zgłoszony jako płatnik składek przed 01.02.2020 

 • zwolnienie obejmuje nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusze Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych  wskazane w deklaracjach rozliczeniowych za okres od 1.03.2019 do 31.05.2020;

2) Przedsiębiorcy opłacającemu własne składki 

 • zwolnienie obejmuje nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
 • warunki:

prowadził działalność przed 01.02.2020

przychód w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem nie był wyższy niż 15,595,74zł

 

Tryb zwalniania:

 • na wniosek złożony do ZUS w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.; 
 • forma wniosku: dokument papierowy/elektroniczny opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • ZUS informuje płatnika o zwolnieniu;
 • na decyzję o odmowie zwolnienia przysługuje wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy; 
 • składki zwolnione są równoznaczne z opłaconymi; 
 • przychód w postacie zwolnienia ze składek nie podlega opodatkowaniu.

Nasz serwis używa plików cookies, by lepiej spełniać Państwa wymagania. Odpowiednia konfiguracja ustawień przeglądaki internetowej pozwala zablokować zapisywanie plików cookies lub ich usunięcie, ale może także spowodować utrudnienia lub brak działania serwisu. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.